ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1.บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าและบริการขนส่งจากจีนให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในกรณีที่เกิดมาจากร้านค้าจีนได้ เช่น สินค้าผิดสี ผิดแบบ ได้รับอะไหล่ไม่ครบหรืออื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางเรายินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับลูกค้า แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดที่เกิดจากร้านค้าจีนได้

2.บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุน “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” และ “สินค้าห้ามนำเข้า” หากเกิดปัญหากับสินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

3.สินค้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ ไม่รับเคลมทุกกรณี

• สินค้าที่เสียงต่อการแตกหักง่าย เช่น สินค้าประเภท ขวด แก้ว กระจก เซรามิค พลาสติก หินอ่อน เครื่องสำอาง หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบของแก้ว กระเบื้อง กระจก ฯลฯ ทุกชนิด

• สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ซึ่งอาจมีรอยบุบรอยบิ่น หักหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ขณะทำการขนส่ง รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์อาจะมีสภาพบุบบ้าง หากลูกค้าต้องการควมปลอดภัยให้กับสินค้านั้นสามารถแจ้งตีลังไม้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนขนส่งทางเรือได้ก่อนการตัดจ่ายออเดอร์

• สินค้าที่เกิดปัญหาจากธรรมชาติ เช่น การขึ้นรา ขึ้นสนิม การซีดจาง การระเหย การละลาย เป็นต้น

• ความล่าช้าจากการขนส่ง ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากวันหยุดยาว ความสุวิสัยจาก ด่านตรวจเข้ม สงคราม การนัดหยุดงาน หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น

• บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านนอกเสียหายหรือบุบเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า

• สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้า กล่อง ป้ายคอ ป้ายกระดาษ ที่มีคำว่า MADE IN THAILAND,USA,UK,JAPAN,KOREA ของชาติต่างๆรวมทั้งรูปธงชาติไทย

• สินค้าห้ามนำเข้า เช่น โดรน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ยา เพชรพลอย เหรียญเงินตรา ธนาบัตร อาหารที่เป็นของเหลว พันธุ์พืช สัตว์เลี้ยง อาวุธ สินค้าอัดแก๊ส สินค้าไวไฟทุกชนิด สินค้าเกี่ยวกับ sex toy สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าประเภทยาสูบทุกประเภท สินค้าเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด ยางรถทุกประเภท

4.บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อสินค้าตามรายการที่ร้านค้ามีในตัวเลือกลิงค์เท่านั้น กรณีที่ลูกค้าหมายเหตุสินค้าอื่นนอกเหนือจากตัวเลือกลิงค์ร้านค้ามาหากร้านค้าส่งสินค้ามาไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯขอไม่รับผิดชอบต่อรายการสั่งซื้อนั้นๆ

5.การแจ้งเคลมสินค้า กรณีลูกค้าได้รับสินค้าและพบปัญหาที่เกิดกับสินค้า กรุณาถ่ายรูปสินค้าพร้อมระบุรายละเอียดปัญหาและส่งคำร้องเรียนมาที่อีเมล์.........................................................

ระยะเวลาที่สามารถแจ้งเคลมสินค้าไดคือ ภายใน 3 วันหลังจากสินค้าถึงโกดังไทย (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการร้องเรียนและการแจ้งเคลมสินค้า ดังนั้นลูกค้าควรทำการมารับสินหรือกระทำการตัดชำระค่าขนส่งเพื่อให้สินค้าจัดส่งถึงลูกค้าโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการตรวจสอบสินค้าและการแจ้งเคลมสินค้า

สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบการร้องเรียนหรือการแจ้งเคลมสินค้า จะใช้เวลาโดยประมาณ 7-15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละกรณีและระยะเวลาที่ทางร้านค้าจีนตอบกลับ สำหรับการรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะอยู่กับร้านค้าจีนเท่านั้น

6.ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ้งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า...

7.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล้าช้าในการจัดส่งสิน ที่เกิดจากวันหยุดยาว สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ด่านตรวจเข้ม สงคราม นัดกันหยุด เป็นต้น แต่บริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด

8.ค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกเก็บ จะเทียบกับค่าขนส่งระหว่างประเทศที่คิดจากน้ำหนัก ปริมาตรของพัสดุเทียบกับน้ำหนักตามจริงของพัสดุซึ่งหากค่าขนส่งระหว่างประเทศแบบไหนสูงกว่าจะคิดแบบนั้นๆ

9.รูปภาพสินค้าของร้านค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริงที่ได้รับ เนื่องจากจะมีการตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม ทำให้ได้รับสินค้าที่มีความแตกต่างหรือผิดเพี้ยนไปบ้าง และทางบริษัทฯ จะไม่มีการรับผิดชอบส่วนตรงนี้แทนร้านค้าได้

10.สำหรับบริการฝากส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจสินค้าเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าต้องห้ามมายังประเทศไทย และหากเกิดปัญหากับสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

11.หลังจากสินค้าถึงโกดังไทย ลูกค้าสามารถฝากสินค้าได้ไม่เกิน 7 วันหากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะเริ่มคิดค่าบริการตาม เงื่อนไขการฝากสินค้าและค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้า ของบริษัทฯและหากสินค้าอยู่คงค้างโกดังไทยเกิน 60 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ นำสินค้าขายทอดตลาด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.กรณีลูกค้าชำระรายการสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ทุกกรณี

13.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14.หากลูกค้าทำการสั่งซื้อกับบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ : วันทำการ = วันจันทร์-วันเสาร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)